Vilkår og betingelser for Coop bedriftskort

Ikano Bank AB (publ) Norway Branch benevnes heretter Ikano Bank og kredittsøkeren benevnes kontohaver. Coop bedriftskort konto samt kontoens tilhørende kort, benevnes heretter Kortet.

1. Kortutstedelse

Ikano Bank beslutter ut ifra søknaden hvor mange Kort som skal utstedes til kontohaver. Kortene utstedes på kontohaver, men utstyres med forskjellige kortnummer og kortmerking (for eksempel avdelingsnavn) hvis oppgitt i søknad. Utstedte Kort kan kun benyttes med tilhørende PIN-kode. Kortene utstedes for en tidsavgrenset periode, som angis på Kortet, og fornyes automatisk ved gyldighetstidens utløp under forutsetning av at kontohaver har overholdt gjeldende kontovilkår og avtalen ikke er oppsagt, se punkt 12. Kortene er Ikano Bank sin eiendom, og skal på forlangende tilbakeleveres. Kontohaver samtykker i at opplysninger forbundet med avtalen kan utleveres til Coop Norge.

2. Kortanvendelse

Kortet kan benyttes til innkjøp i alle norske Coop kjeder og butikker, samt i Coop sine varehus og eventuelt andre steder dersom Coop Norge Handel og Ikano Bank blir enige om dette. Kortet kan også benyttes i alle Circle K utsalgssteder for bl.a. drivstoff, samt Best-stasjoner. Kontohaver har rett til å anvende Kortet til betaling av varer og tjenester som fremkommer ved innkjøp på ovennevnte salgssteder. Kortet kan ikke anvendes til å erverve kontanter. Returnerte varer godskrives kontohaver gjennom utstedelse av kreditnota, se punkt 9. Coop bedriftskonto gir ikke kontohaver rett til annen kreditt enn den som er nevnt ovenfor.

3. Kreditt

Ikano Bank har rett til å kredittvurdere kontohaver og fastsette en kredittgrense. Denne utgjør øvre grense for de kjøp kontohaver til enhver tid kan foreta med Kortene tilknyttet kontoen. Kjøp utover kredittgrensen må godkjennes av Ikano Bank.

4. Tap av kort

Tap av Kort skal umiddelbart meddeles Ikano Bank Lensmannslia 4 NO-1386 Asker, telefon 66 85 86 55. Kortet blir da sperret, og kan ikke benyttes for kjøp. Nytt Kort utstedes omgående. Finner kontohaver Kortet igjen senere, skal dette klippes i to og sendes til Ikano Bank. Kontohaver er ansvarlig for all bruk av Kortet inntil anmeldelse av tapt Kort er notert hos Ikano Bank.

5. Meddelelse av endringer hos kontoholder

Endringer av kontohavers foretaksnavn, selskapsform, adresse / fakturaadresse eller andre omstendigheter som kan påvirke forholdet mellom kontohaver og Ikano Bank, skal umiddelbart meddeles Ikano Bank. Kort med uriktige opplysninger skal øyeblikkelig klippes i to og returneres til Ikano Bank, som i så fall utsteder nytt/nye Kort.

6. Force majeure

Ikano Bank fraskriver seg ethvert ansvar dersom Kortet ikke lar seg anvende på grunn av forhold utenfor Ikano Bank sin kontroll (force majeure).

7. Autorisasjon og oppgjør

Kontohaver skal ved hvert kjøp bruke Kortet i Kortterminal og taste inn godkjent PIN-kode. Kontohaver bærer selv alt ansvar for at de personer som anvender Kortet har tillatelse til det. Hver måned deles inn i to perioder. Det utstedes inntil to fakturaer pr måned, alt ettersom kortet er benyttet i begge periodene. Betaling av fakturaen skal skje i løpet av 32 dager fra fakturadato. Fakturaen skal betales i sin helhet til forfall, og ved manglende betaling påløper kostnader i henhold til punkt 10.

8. Salgspant

Ikano Bank har salgspant i varer som er kjøpt ved bruk av Kortet. Inntil fullt oppgjør av faktura har funnet sted har kontohaver ikke rett til å avhende, eller overlate kjøpte produkter til andre uten forutgående skriftlig samtykke fra Ikano Bank. Naturalia omfattes ikke av denne bestemmelse.

9. Reklamasjon

Eventuelle reklamasjoner for feil på kjøpte varer, uteblitt eller forsinket leveranse, berettiger ikke kontohaver til å tilbakeholde betaling av fakturaen, verken helt eller delvis. Reklamasjoner må rettes til salgsstedet, som eventuelt krediterer kontoen.

10. Forsinkelsesrenter, gebyrer

Ved manglende betaling debiteres kontohaver forsinkelsesrenter av det utestående forfalte saldo etter Ikano Banks til enhver tid gjeldende prisliste, for tiden 24 % p.a. I tillegg kommer alle kostnader for innkrevingen. Ved forsinket betaling utover 7 dager påløper et purregebyr på for tiden 35,- kroner.

11. Oppsigelse

Kontokredittavtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med 1 – en – måneds forutgående varsel. Kontohaver skal i så fall øyeblikkelig klippe samtlige Kort i to og returnere dem til Ikano Bank. Ikano Bank har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning og til å inndra utstedte Kort dersom det oppstår endringer i kontohavers kredittverdighet eller andre forutsetninger som lå til grunn for innvilgelsen av kontohavers søknad, eller dersom kontohaver ikke overholder de til enhver tid gjeldende kontovilkår. Dersom hovedavtalen mellom Coop Norge Handel AS og Ikano opphører uten overdragelse, opphører kontokredittavtalen samtidig.

12. Endring av vilkår

Ikano Bank forbeholder seg retten til å endre kontovilkårene uten forutgående varsel. Ved å beholde og/eller anvende Kortet etter at endringene er meddelt kontohaver, anses kontohaver å ha godtatt endringene. Dersom kontohaver ikke godtar endringene kan han skriftlig si opp avtalen iht punkt 12 ovenfor.

13. Kundeforholdets formål og kontohavers eiere

Kundeforholdets formål og kontohavers eiere Ikano Bank plikter i medhold av hvitvaskingsloven blant annet å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og kontohavers eiere mv. kontohaver kan etter signering av avtalen om Coop Bedriftskort bli kontaktet av Ikano Bank om dette. Avtalen om Coop Bedriftskort er i disse tilfellene ikke gyldig før kontohaveren har gitt Ikano Bank den informasjonen som kreves. Ved endringer i informasjonen som er gitt, plikter kontohaveren innen 30 dager å gi Ikano Bank informasjon om dette.

14. Overdragelse av avtaleforholdet

Overdragelse av avtaleforholdet Ikano Bank har adgang til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen til en annen finansinstitusjon eller en annen institusjon som nevnt i finansavtaleloven § 1 annet ledd bokstav a, d, e eller f. Kortutsteder skal varsle Kortholder skriftlig om overdragelsen. Den institusjon som avtaleforholdet blir overdratt til skal ha de samme rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen som Kortutsteder. Overdragelse av avtaleforholdet vil blant annet kunne skje dersom hovedavtalen mellom Ikano Bank og Coop Norge opphører.

NB! Opplysninger om rentesatser, gebyrer m.m. som angis i disse kontovilkår gjelder per 01.02.2020 kan ha blitt endret etter dette tidspunkt. Opplysninger om gjeldende rentesatser, gebyrer m.m. kan fås fra Ikano Bank kundeservice på telefon 66 85 86 55, e-post: coop@ikano.no eller på vår hjemmeside coopbedrift.no